Algemene voorwaarden

Zorg voor mobiliteit door podotherapeut Lex Louwrier

Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

 1. Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij te laat annuleren van uw afspraak worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
  2. Als u mondeling opdracht heeft gegeven of een bestelling plaatst kunt u deze binnen 24 uur kosteloos annuleren. Hierna is de opdracht/bestelling definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden.  De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 jaar of ouder is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen. 3.Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald zal de zorgverlener de patiënt schriftelijk aanmanen. De patiënt heeft daarna 14 dagen de tijd te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is de patiënt de zorgverlener incassokosten verschuldigd. De hoogte van deze incassokosten zal worden vermeld in een aanmaningsbrief. De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) is hierbij van toepassing. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de zorgverlener de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
  4. Aanpassingen binnen 3 maanden na levering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht. Alle later aangebrachte wijzigingen/aanpassingen worden gefactureerd conform werkzaamheden/gebruikte materiaal. Bij nieuwe klachten die niet door de zolen veroorzaakt worden, start de behandelcyclus overnieuw
  5. U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van uw factuur bij uw zorgverzekeraar. De verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt. Podolex kan hier nooit aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet betalen door de zorgverzekeraar.
  6. U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoeding door zorgverzekeraars. De polisvoorwaarden zijn altijd doorslaggevend.
  7. Wij verplichten ons tot het handelen naar beste kunnen. Wij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie gegeven worden voor het resultaat van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op vrijstelling.
  8. Mochten er klachten zijn dan dient u deze eerst met de betreffende podotherapeut te bespreken en zullen wij ons uiterste best doen tot een oplossing te komen. Wij laten u binnen 3 weken weten of uw klacht door ons gegrond wordt verklaard. In dat geval zullen wij ons naar beste kunnen inzetten om deze te verhelpen. Bij een klacht over een product wordt naar onze keuze aan u een reparatie, vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.  Indien geen overeenstemming wordt bereikt kan een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie van de NVvP.
  9. Onze dienstverlening is op eigen risico van de klant. Daarom zijn wij voor zover toegestaan voor de wet nooit aansprakelijk voor eventuele letselschade of overige fysieke ongemakken die bij u op kunnen treden als gevolg van onze diensten en/of producten. Wij sluiten aansprakelijkheid voor indirecte schade nadrukkelijk uit. Onder indirecte schade wordt in ieder geval begrepen: gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade met betrekking tot onze geleverde diensten en/of producten.
  10. Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onvoorwaardelijk van toepassing op alle overeenkomsten tussen de patiënt en Podolex en op alle door Podolex geleverde diensten en producten/materialen.

  Heeft u vragen neem dan contact met ons op of stuur een mail.

Podolex, hr. A.A. Louwrier

Baansteen 3

5374 JS Schaijk 

Tel. 06 83 253 943
E-mail  info@podolex.nl